Menu ↓

Mensen met een beperking
weer aan werk helpen.

Personeelszaken hrm → Personeeladvies → Participatiewet

Participatiewet

De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen bij voor deze doelgroep en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De Participatiewet gaat op 1 januari 2015 in werking.

Wat is de overheid van plan met de Participatiewet?

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.

Wie vallen er onder de doelgroep voor de baanafspraak en een eventueel quotum?

  1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen Wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  2. Mensen met een Wsw-indicatie op de wachtlijst.
  3. Wajongers met arbeidsvermogen.

Wat houdt de Quotumwet in?

De Quotumwet legt de baanafspraak uit het sociaal akkoord wettelijk vast en regelt hoe het aantal gerealiseerde extra banen wordt gemeten. Als stok achter de deur bevat de Quotumwet een uitgewerkte quotumregeling.
Met deze quotumregeling krijgen werkgevers met 25 medewerkers of meer de verplichting om een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Indien werkgevers daar niet aan voldoen, betalen zij een heffing voor niet vervulde plekken.
De quotumregeling wordt pas geactiveerd als werkgevers de aantallen banen uit de baanafspraak niet realiseren. Dit gebeurt na overleg met gemeenten en sociale partners.

Het gaat hierbij om rond de 5% van het aantal werknemers. Per niet ingevulde plaats is de boete €5000. Voor 2015 tellen mensen mee die in het jaar 2013 in dienst waren met een ziekte of handicap en mensen die een bijstandsuitkering hadden.

Werkgever 35 werknemers:
Geen arbeidsplaatsen beschikbaar uit de doelgroep
Verplicht aantal plaatsen: 2
Quotumboete: €10.000

Werkgever 500 werknemers:
Geen arbeidsplaatsen beschikbaar uit de doelgroep
Verplicht aantal plaatsen: 31
Quotumboete: €155.000

Werkgever 10.000 werknemers:
Geen arbeidsplaatsen beschikbaar uit de doelgroep
Verplicht aantal plaatsen: 622
Quotumboete: €3.107.000

Wat zijn prikkels voor een werkgever bij loonkostensubsidie?

Werkgevers hebben zich in het sociaal akkoord garant gesteld voor op termijn 125.000 extra banen – waarvan 25.000 bij de overheid- voor mensen met een arbeidsbeperking.

  • Werkgevers worden met loonkostensubsidie financieel gecompenseerd voor de verminderde productiviteit van werknemers met een arbeidsbeperking.
  • Het is daarbij wel belangrijk dat banen niet te duur worden. Daarom is het belangrijk dat de cao-partijen in de cao’s de laagste reguliere loonschalen opnemen tussen de 100 en 120 procent WML, te beginnen op 100 procent WML voor de mensen die aangewezen zijn op loonkostensubsidie voor de extra banen uit de baanafspraak.
  • Gemeenten kunnen werkgevers verder ’verleiden’ met de inzet van een no-riskpolis, werkplekaanpassingen en de inzet van andere voorzieningen die de werkgever ontlasten.

 

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2019 ArboVarea