Menu ↓

Een onmisbare schakel om
het verzuim te verminderen.

Aanpak verzuim → Instructie leidinggevenden

De leidinggevende bij verzuim

Verzuimbegeleiding en preventie begint en eindigt met de leidinggevenden. Een leidinggevende is geen verzuimmanager, maar heeft wel een belangrijke rol in het hele verhaal. Hij of zij kent de mensen, de werkplek en het werk van de werknemers. Daarom krijgt de leidinggevende van ArboVarea goede instuctie en voorlichting.

Informatie- en instructiemap voor leidinggevenden

ArboVarea maakt gebruik van een informatie- & instructiemap om uw leidinggevenden voor te lichten en te begeleiden bij ziekteverzuim. Men leert om te gaan met ziekteverzuim, signalen te herkennen en daar op in te spelen. Hierdoor zullen onnodige ziekmeldingen worden voorkomen. En zieke werknemers zullen sneller terugkeren.

Ziekmelden

De werknemer meldt zich bij de leidinggevende ziek. Bij het ziekmelden kan de leidinggevende, ook door de goede vragen te stellen, al een goede inschatting maken van de aard van het verzuim en de verzuimduur. Wellicht is er geen sprake van ziekte, maar zijn er andere factoren waardoor de werknemer zich ziekmeldt. Dan kan er naar andere oplossingen worden gezocht. Eventueel kan er verlof worden ingezet of kan er een vakantiedag worden opgenomen.

Informatie aan de werknemer

Het is belangrijk dat de leidinggevende er voor zorgt dat de werknemer tijdens zijn afwezigheid betrokken blijft en geïnformeerd wordt over het ‘reilen en zeilen’ binnen de afdeling en de organisatie. Leidinggevenden die dit nalaten en weinig belangstelling voor hun werknemers tonen, werpen een terugkeerdrempel op. De eerste weken zijn cruciaal in verminderen van het verzuim.

Werkhervatting

Bij werkhervatting voert de leidinggevende met de werknemer een gesprek. Ook bij kortdurend verzuim is een gesprek belangrijk, al is het maar een paar minuten. Op zijn minst kan de leidinggevende zeggen: "Goed dat je er weer bent!". Als de teruggekeerde werknemer onopgemerkt weer gaat werken, staat de deur voor toekomstig verzuim wagenwijd open ("ze hebben mij zeker niet gemist…"). Verder moet het voor iemand die ziek is geweest gemakkelijk worden gemaakt het werk te hervatten.

Preventie

In het voorkomen van verzuim is de leidinggevende zeer bepalend. De leidinggevende draagt in belangrijke mate bij aan een goed werkklimaat. Aandacht, duidelijkheid in taken, heldere communicatie en positieve sfeer zijn hierbij belangrijke zaken.

Het verzuim van medewerkers heeft altijd zijn weerslag op het efficiënt functioneren van het team of de afdeling. Werkzaamheden stagneren of blijven liggen. Hierdoor kunnen collega’s overbelast raken en ook uitvallen. Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van verzuim door het vroegtijdig herkennen van signalen.

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@arbovarea.nl © 2022 ArboVarea